10 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

Go down

10 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ตั้งหัวข้อ by Poseidon on Fri Jul 02, 2010 7:51 pm


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/3/3b/Phrakiao.png

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

" เสาหลักของแผ่นดิน "

26 มีนาคม พ.ศ. 2459

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา "โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ขึ้นเป็น " จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย " มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี 4 คณะแรกตั้ง ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

http://www.tu.ac.th/intro/about/symbol/images/thammajak-b.gif

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

" เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม "

27 มิถุนายน พ.ศ. 2477

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ริเริ่มก่อตั้ง "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.)" ขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย วิชาเริ่มแรกที่เปิดสอนมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอนวิชากฎหมายเป็นหลัก และ วิชาการบัญชี ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น " มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/d/dd/KUlogo.png

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

" ศาสตร์แห่งแผ่นดิน "

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486

"โรงเรียนช่างไหม" ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนจนสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ " เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านการเกษตรแห่งแรกของไทย โดยมีคณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะวนศาสตร์ และ คณะสหกรณ์ เป็นคณะแรกตั้ง ในปัจจุบันคือ คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะเศรษฐศาสตร์

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/6/64/Mahidolsym.jpg

มหาวิทยาลัยมหิดล

" อตฺตนนํ อุปมํ กเร "
(พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486

มีการแยกคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งเป็น "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ต่อมาได้รับพระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่ ว่า " มหาวิทยาลัยมหิดล "

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/1/13/Su_logo.gif

มหาวิทยาลัยศิลปากร

" Ars longa vita brevis "
(ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น)

12 ตุลาคม พ.ศ. 2486

"โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม" ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น " มหาวิทยาลัยศิลปากร " โดยมีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม เป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/1/11/CMU_Logo.png

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

" อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา "
(บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง)

21 มกราคม พ.ศ. 2507

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ได้แก่ " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะแรกตั้ง


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/2/23/Emblem_of_KKU.png/100px-Emblem_of_KKU.pn

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

" วิทยา จริยา ปัญญา "

25 มกราคม พ.ศ. 2509

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ สถาปนาสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น " โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ เป็นคณะแรกตั้ง

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/f/f0/Psu.jpg

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ "

12 มีนาคม พ.ศ. 2511

มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า " มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ " ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์

http://www.lib.ru.ac.th/trang/datalibrary/images/PK06.jpg

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

" รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ "

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

"มหาวิทยาลัยรามคำแหง " ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมีคณะแรกตั้ง คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/1/16/SWUlogo2.gif

d5f02ecd d5f02ecd
avatar
Poseidon
บอสมาเฟีย
บอสมาเฟีย

PØîNTŠ PØîNTŠ : 0
PŐ$T PŐ$T : 1252
ชื่อเสียง ชื่อเสียง : 5
สมัครเมื่อ สมัครเมื่อ : 27/06/2010
อายุ อายุ : 25
ที่อยู่ ที่อยู่ : ฐานบัญชาการวองโกเล่ แฟมิลี่

ดูข้อมูลส่วนตัว http://l3asic.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ